Jídelní lístek edookit

Školní poradenské pracoviště

Na škole vzniklo od 1. 9. 2020 Školní poradenské pracoviště ve složení:

 • výchovný poradce
 • metodik školní prevence
 • speciální pedagog
 • kariérový poradce

Výchovný poradce

1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství

Obsah a organizaci poradenské pomoci poskytované školou rozpracovává prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Dne 17. dubna 2015 byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, která přináší několik důležitých změn.

 

2. Postavení výchovného poradce na škole

Výchovný poradce je v organizační struktuře školy podřízen přímo řediteli školy, případně zástupci ředitele, určí-li tak ředitel školy. Zaměřuje se na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných dětí a věnuje se problematice kariérového poradenství.

 

3. Náplň práce výchovného poradce na naší škole:

 • spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy,
 • práce se žáky,
 • činnost zaměřená na rodičovskou veřejnost a přátele školy,
 • zpracování minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů ve spolupráci s metodikem školní prevence,
 • spolupráce se školní psycholožkou,
 • spolupráce s externími institucemi,
 • spolupráce s vedením školy.

 

Spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy:

 • seznámení s metodickým pokynem k omlouvání absencí studentů,
 • seznámení s novým školním řádem,
 • příprava náplně třídnických hodin,
 • konzultace k vedení třídnických hodin (na základě zájmu vyučujících), zvláště pro začínající třídní učitele,
 • schůzky s třídními učiteli (skupinové i individuální) dle aktuálních požadavků, zjišťování aktuálních problémů s třídními kolektivy,
 • příprava přednášek pro vyučující dle konkrétních požadavků – oblast sociálně patologických jevů, zdravé výživy, první pomoci apod.,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení, vytvoření materiálu o specifických poruchách učení ( SPU ) a seznámení se Směrnicí MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 13 710/2001 ze dne 6. 6. 2002 k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ a SŠ,
 • řešení aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole.

 

Práce se studenty:

 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace a poskytování poradenských služeb těmto žákům ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními,
 • práce s prvními ročníky a jejich třídními učiteli - integrace žáků přecházejících ze ZŠ na SŠ,
 • pomoc při problémech skupin a jednotlivců, hledání cest (odborná vyšetření, konzultace),
 • řešení aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole,
 • seznámení se s možností účasti v různých soutěžích pořádaných školou,
 • zapojení studentů do organizace seznamovacího kurzu pro 1. ročníky,
 • zpětná vazba seznamovacího kurzu 1. ročníků a její vyhodnocení,
 • individuální práce se studenty dle jejich zájmu a potřeb v rámci poradenských hodin,
 • seznámení žáků a studentů s nabídkou tipů pro volný čas (kroužky, knihovna, studovna),
 • příprava přednášek a besed - K- centrum Třebíč, Policie ČR, Dobrovolnické centrum Moravské Budějovice,
 • spolupráce s občanským sdružením STŘED v Moravských Budějovicích.

 

Činnost zaměřená na rodičovskou veřejnost a přátele školy:

 • spolupráce s rodiči (případná odborná pomoc), jejichž žáci mají výchovné nebo výukové problémy – konzultace, tvorba IVP (individuálních vzdělávacích plánů),
 • příprava besed, prožitkových kurzů, dnů otevřených dveří, vánočních dílen, sportovních turnajů,
 • spolupráce s rodiči a přáteli školy formou třídních schůzek a pozvánek na školní akce,
 • podporování aktivní účasti rodičů na činnosti školy (den otevřených dveří, sportovní akce),
 • spolupráce s veřejností formou organizační pomoci při pořádání různých kulturních a sportovních akcí v rámci regionu Moravských Budějovic,
 • spolupráce se ZŠ a SŠ v rámci regionu,
 • propagace školy – veletrh škol (veletrh škol Třebíč, Znojmo, Jihlava), sportovní akce, spolupráce s koordinátorem náboru a propagace,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech.

 

Spolupráce s externími institucemi:

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP v Moravských Budějovicích, Třebíči, Znojmě, SPC v Jihlavě a v Brně) při zajišťování podpůrných opatření a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • spolupráce s institucí STŘED,  s Centrem pomoci a prevence v Moravských Budějovicích – využití programů primární prevence pro studenty, zapojování žáků do různých projektů v rámci jejich začlenění do pracovních kolektivů a aktivizace jejich volného času,
 • spolupráce se sociálním oddělením OSPOD v Mor. Budějovicích, popřípadě dalších měst, spadajících do oblasti trvalého bydliště žáků,
 • spolupráce s Policií ČR,
 • spolupráce se ZŠ v Moravských Budějovicích a okolí.

 

Spolupráce s vedením školy:

 • předkládá řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů, informuje vedení pravidelně o práci školního parlamentu, předkládá návrhy na školní a mimoškolní činnost žáků (vánoční dílny apod.),
 • vypracovává roční plán výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.

 

4. Diagnostické prostředky výchovného poradce:

 • pozorování
 • rozhovor
 • krátkodobá intervence – pohovor se žákem, krizová intervence
 • dlouhodobá intervence - péče o žáky s SPU, práce se třídou, kde se vyskytl nějaký problém
 • konzultace – se žáky (u nezletilých žáků se svolením zákonného zástupce), učiteli, rodiči
 • krizová intervence

 

Kontakt

Jméno: Mgr. Marta Jenerálová

Telefon: +420 734 767 212

E-mail: jeneralova@ssrs.cz

Konzultační hodiny:  pátek  8:00 - 14:00 hodin v budově na Tovačovského sady 79.

 

 

Školní psycholog 

Školní psycholožka na škole úzce spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence, ale také s třídními i ostatními učiteli žáků. Společně s výše uvedenými pedagogickými pracovníky se snaží o to, aby podmínky pro vzdělávání žáků byly co nejlepší. Zároveň působí ve škole i jako kariérový poradce.

 

S čím je možné se na školní psycholožku obrátit:

Žáci

 • pokud máte problémy s učením, chcete se učit lépe, ale nevíte jak
 • máte problémy se zapamatováním, těžko se vám soustředí
 • rádi byste se zbavili trémy či strachu ze zkoušení, písemek
 • ve třídě se necítíte dobře, nevyhovují vám vztahy ve třídním kolektivu
 • máte problém vyjít s učitelem, vázne komunikace
 • dostali jste se do problémů v souvislosti se svým chováním a nevíte, jak z toho ven
 • potkala vás nějaká nepříjemná nebo náročná situace, ze které se nemůžete dostat (rozchod, rozvod rodičů, onemocnění či úmrtí někoho blízkého)
 • dostali jste se do problémů v souvislosti s alkoholem, drogami, a chtěli byste poradit, jak z toho ven
 • máte jakékoli jiné osobní problémy, které byste chtěli probrat, nebo se kterými byste chtěli pomoci (vztahy, problémy v rodině, sebedůvěra, stres, úzkost, deprese atd.)

 

Rodiče (zákonní zástupci)

Rodiče se na školní psycholožku mohou obrátit, pokud chtějí konzultovat otázky výchovy a vzdělávání svých dětí, konkrétně například tyto:

 • výchovné obtíže a problémy
 • výukové problémy dítěte a případné možnosti podpory dítěte
 • možnosti podpory, zvýšení potenciálu, nadání dítěte
 • osobnostní zvláštnosti dítěte, komunikace v období dospívání apod.
 • rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život dítěte
 • možnost posouzení intelektových schopností jejich dítěte

 

Učitelé

 • výukové problémy žáků, možnosti řešení
 • výchovné problémy žáků, komunikace a vztahy se žáky
 • atmosféra ve třídě, možnosti spolupráce na jejím zlepšení
 • prevence, zmapování i řešení negativních jevů ve škole (záškoláctví, šikana, apod.)
 • osobní problémy apod.

 

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či na žádost učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu Generální souhlas s činností školního psychologa. Podepsáním tohoto dokumentu zákonní zástupci umožňují školní psycholožce provádět základní činnosti se žáky. Jedná se například o besedy, semináře, aktivity se třídou, ale také anonymní ankety, mapování klimatu ve třídách a případnou krizovou intervenci.  Generální souhlas také umožňuje žákům přijít, pokud budou sami chtít. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují Individuální souhlas s psychologickou péčí. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

 

Kariérový poradce 

Kariérové poradenství a poradenská pomoc žákům:

Kariérové poradenství je jednou z poskytovaných poradenských služeb a slouží jako pomoc žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci, porozumění světu práce a ujasnění si kariérních cílů.

 • koordinace mezi oblastmi kariérového poradenství (týká se třetích ročníků tříletých oborů, druhých ročníků nástavbového studia, čtvrtých ročníků čtyřletých maturitních ročníků) formou zprostředkování literatury týkající se dalšího vzdělávání, poskytování informací z oblasti kariérového poradenství, odkazy na další informace,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání – návštěva ÚP v rámci ekonomických předmětů,
 • poradenství zákonným zástupcům v oblasti kariérového poradenství ve spolupráci s třídním učitelem,
 • spolupráce se školními poradenskými zařízeními – poradenské centrum Třebíč, při zajišťování služeb přesahujících kompetence školy,
 • pomoc studentům s vybráním vhodného studia, s vyplněním přihlášky (nástavbové studium, VOŠ A VŠ ) a získáním podrobných informací,
 • informace žákům končících ročníků o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na VŠ, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení (vedení nástěnky, individuální konzultace),
 • poradenská pomoc formou informační schůzky a individuálních konzultací žákům končících ročníků.

 

Kariérový poradce: Ing.  Soňa Matoušková

Působí ve škole v Tovačovského sadech č. 79 v těchto dnech:

Pondělí 14:00 - 15:00 hodin

Úterý 14:00 - 15:00 hodin

Telefon: 568 421 496

E-mail: matouskova@ssrs.cz