Jídelní lístek edookit

Školní poradenské pracoviště

Na škole vzniklo od 1. 9. 2020 Školní poradenské pracoviště ve složení:

 • výchovný poradce
 • metodik školní prevence
 • speciální pedagog
 • kariérový poradce

Výchovný poradce

1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství

Obsah a organizaci poradenské pomoci poskytované školou rozpracovává prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Dne 17. dubna 2015 byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, která přináší několik důležitých změn.

 

2. Postavení výchovného poradce na škole

Výchovný poradce je v organizační struktuře školy podřízen přímo řediteli školy, případně zástupci ředitele, určí-li tak ředitel školy. Zaměřuje se na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných dětí a věnuje se problematice kariérového poradenství.

 

3. Náplň práce výchovného poradce na naší škole:

 • spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy,
 • práce se žáky,
 • činnost zaměřená na rodičovskou veřejnost a přátele školy,
 • zpracování minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů ve spolupráci s metodikem školní prevence,
 • spolupráce se školní psycholožkou,
 • spolupráce s externími institucemi,
 • spolupráce s vedením školy.

 

Spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy:

 • seznámení s metodickým pokynem k omlouvání absencí studentů,
 • seznámení s novým školním řádem,
 • schůzky s třídními učiteli (skupinové i individuální) dle aktuálních požadavků, zjišťování aktuálních problémů s třídními kolektivy,
 • příprava přednášek pro vyučující dle konkrétních požadavků – oblast sociálně patologických jevů, zdravé výživy, první pomoci apod.,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení, vytvoření materiálu o specifických poruchách učení ( SPU ) a seznámení se Směrnicí MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 13 710/2001 ze dne 6. 6. 2002 k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ a SŠ,
 • řešení aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole.

 

Práce se studenty:

 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace a poskytování poradenských služeb těmto žákům ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními,
 • práce s prvními ročníky a jejich třídními učiteli - integrace žáků přecházejících ze ZŠ na SŠ,
 • pomoc při problémech skupin a jednotlivců, hledání cest (odborná vyšetření, konzultace),
 • řešení aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole,
 • seznámení se s možností účasti v různých soutěžích pořádaných školou,
 • zapojení studentů do organizace seznamovacího kurzu pro 1. ročníky,
 • zpětná vazba seznamovacího kurzu 1. ročníků a její vyhodnocení,
 • individuální práce se studenty dle jejich zájmu a potřeb v rámci poradenských hodin,
 • seznámení žáků a studentů s nabídkou tipů pro volný čas (kroužky, knihovna, studovna),
 • příprava přednášek a besed - K- centrum Třebíč, Policie ČR, Dobrovolnické centrum Moravské Budějovice,
 • spolupráce s občanským sdružením STŘED v Moravských Budějovicích.

 

Činnost zaměřená na rodičovskou veřejnost a přátele školy:

 • spolupráce s rodiči (případná odborná pomoc), jejichž žáci mají výchovné nebo výukové problémy – konzultace, tvorba IVP (individuálních vzdělávacích plánů),
 • příprava besed, prožitkových kurzů, dnů otevřených dveří, vánočních dílen, sportovních turnajů,
 • spolupráce s rodiči a přáteli školy formou třídních schůzek a pozvánek na školní akce,
 • podporování aktivní účasti rodičů na činnosti školy (den otevřených dveří, sportovní akce),
 • spolupráce s veřejností formou organizační pomoci při pořádání různých kulturních a sportovních akcí v rámci regionu Moravských Budějovic,
 • spolupráce se ZŠ a SŠ v rámci regionu,
 • propagace školy – veletrh škol (veletrh škol Třebíč, Znojmo, Jihlava), sportovní akce, spolupráce s koordinátorem náboru a propagace,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech.

 

Spolupráce s externími institucemi:

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP v Moravských Budějovicích, Třebíči, Znojmě, SPC v Jihlavě a v Brně) při zajišťování podpůrných opatření a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • spolupráce s institucí STŘED,  s Centrem pomoci a prevence v Moravských Budějovicích – využití programů primární prevence pro studenty, zapojování žáků do různých projektů v rámci jejich začlenění do pracovních kolektivů a aktivizace jejich volného času,
 • spolupráce se sociálním oddělením OSPOD v Mor. Budějovicích, popřípadě dalších měst, spadajících do oblasti trvalého bydliště žáků,
 • spolupráce s Policií ČR,
 • spolupráce se ZŠ v Moravských Budějovicích a okolí.

 

Spolupráce s vedením školy:

 • předkládá řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů, informuje vedení pravidelně o práci školního parlamentu, předkládá návrhy na školní a mimoškolní činnost žáků (vánoční dílny apod.),
 • vypracovává roční plán výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.

 

4. Diagnostické prostředky výchovného poradce:

 • pozorování
 • rozhovor
 • krátkodobá intervence – pohovor se žákem, krizová intervence
 • dlouhodobá intervence - péče o žáky s SPU, práce se třídou, kde se vyskytl nějaký problém
 • konzultace – se žáky (u nezletilých žáků se svolením zákonného zástupce), učiteli, rodiči
 • krizová intervence

 

Kontakt

Jméno: Mgr. Marta Jenerálová

Telefon: +420 734 767 212

E-mail: jeneralova@ssrs.cz

Konzultační hodiny:  pátek  8:00 - 14:00 hodin v budově na Tovačovského sady 79.

 

Kariérový poradce 

Kariérové poradenství a poradenská pomoc žákům:

Kariérové poradenství je jednou z poskytovaných poradenských služeb a slouží jako pomoc žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci, porozumění světu práce a ujasnění si kariérních cílů.

 • koordinace mezi oblastmi kariérového poradenství (týká se třetích ročníků tříletých oborů, druhých ročníků nástavbového studia, čtvrtých ročníků čtyřletých maturitních ročníků) formou zprostředkování literatury týkající se dalšího vzdělávání, poskytování informací z oblasti kariérového poradenství, odkazy na další informace,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání – návštěva ÚP v rámci ekonomických předmětů,
 • poradenství zákonným zástupcům v oblasti kariérového poradenství ve spolupráci s třídním učitelem,
 • spolupráce se školními poradenskými zařízeními – poradenské centrum Třebíč, při zajišťování služeb přesahujících kompetence školy,
 • pomoc studentům s vybráním vhodného studia, s vyplněním přihlášky (nástavbové studium, VOŠ A VŠ ) a získánímpodrobných informací,
 • informace žákům končících ročníků o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na VŠ, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení (vedení nástěnky, individuální konzultace),
 • poradenská pomoc formou informační schůzky a individuálních konzultací žákům končících ročníků.

 

Kariérový poradce: Ing.  Soňa Matoušková

Působí ve škole v Tovačovského sadech č. 79 v těchto dnech:

Telefon: 568 421 496

E-mail: matouskova@ssrs.cz