Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení

 

1. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE STUDIU

Budete pořádat standardní Den otevřených dveří?

Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak uspořádáme ještě standardní Dny otevřených dveří v časovém horizontu maximálně do půlky února.  A chceme udělat akci Staň se na jeden den středoškolákem s možností přijímací zkoušky nanečisto.

Kde žáci vykonávají praxi? Mohou chodit i do firem, které si sami vyberou?

Žáci prvních ročníků vykonávají odbornou praxi ve škole na odborném výcviku, v dalších ročnících mohou vykonávat praxi zpravidla jedno pololetí ve firmách či organizacích. Praxe mimo školu musí odpovídat oboru zaměření a žáci využívají příležitostí ve firmách v místě bydliště

Kolik praxe mají vaše obory?

Maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení má přibližně za celé studium 75% teorie a 25% praxe. Maturitní obor Mechanik seřizovač má přibližně za celé studium 70% teorie a 30% praxe. Učební obory kategorie H mají přibližně za celé studium 50% teorie a 50% praxe. Učební obory kategorie E mají přibližně za celé studium 35% teorie a 65% praxe - jsou to obory hlavně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nemají cizí jazyky.

Kde probíhají praxe automechaniků?

Praktické vyučování probíhá u všech oborů buď u nás ve škole pod vedením učitelů odborného výcviku, nebo ve firmách a organizacích, které máme smluvně zajištěny. Žáci získávají finanční odměnu, která je ve výši minimálně 30% z aktuální výše minimální mzdy.

Mají žáci možnost získat stipendium?

Motivační stipendia mohou získat žáci v oborech Obráběč kovů, Zámečník, Elektrikář a Instalatér. Rozhodující je prospěch a absence. Děje se tak podle kritérií stanovených Krajem Vysočina.

U maturitních oborů nabízíte i výuční list. Jakým způsobem to probíhá?

U strojního oboru Mechanik seřizovač může žák ve 3. ročníku přistoupit k závěrečné zkoušce a získat výuční list Obráběč kovů.U stavebního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení má žák možnost ve 3. ročníku získat výuční list Instalatér.Žáci těchto dvou maturitních oborů tak už ve 3. ročníku promění základní vzdělání na střední vzdělání s výučním listem. A ve 4. ročníku přistoupí k maturitě. Získají tak za 4 roky maturitu i výuční list.

Když se vyučím zámečníkem, můžu pokračovat a získat maturitu?

Ano, po všech učebních oborech kategorie H můžete nastoupit na dvouleté nástavbové studium např. Podnikání, které je vhodné pro všechny absolventy učebních oborů.

Jak je finančně náročný obor Automechanik?

Naše škola je státní příspěvková organizace a jejím zřizovatelem je Kraj Vysočina, takže školné se zde neplatí. Žáci si musí pořizovat učebnice a pomůcky na praktické vyučování. Všichni žáci učebních oborů dostanou na začátku studia zdarma pracovní oblečení a pracovní obuv, ostatní pomůcky si hradí. Konkrétně u automechaniků je to sada nářadí v hodnotě cca 2 000 Kč. U ostatních oborů je to podobné. Přesné informace každý uchazeč získá na informační schůzce v červnu.

Jaké je uplatnění absolventa oboru Ošetřovatel?

Absolvent tohoto oboru má opravdu široké uplatnění jak ve státních tak v soukromých zdravotnických zařízeních jako jsou nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, léčebny závislostí či v sociálních zařízeních, tzn. v ústavech sociální péče, stacionářích, v hospicové nebo domácí péči.

Jaké jsou možnosti získat autoškolu a svářečské kurzy?

Máme vlastní autoškolu a svářečskou školu. Žáci, kteří mají zmíněné kurzy v osnovách oboru, získávají tyto kvalifikace zdarma. Ostatní žáci je mají možnost získat za výhodné ceny.

Je možné se ve škole stravovat?

Naše škola má vlastní moderní kuchyň se školní jídelnou, kde zabezpečujeme celodenní stravování pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky. Polední menu si mohou strávníci vybrat z nabídky dvou jídel, cena oběda je 37 Kč.

Je u vás možnost ubytování?

Ano, máme vlastní domov mládeže, ubytování stojí 800,- Kč za měsíc a s celodenní stravou 3000,- Kč za měsíc. Zároveň lze zvolit variantu ubytování např. pouze v době teoretického vyučování.

Účastní se žáci školy soutěží – jsou úspěšní?

Žáci se v minulosti vždy soutěží účastnili, podařilo se jim postoupit i do celostátních kol.  Konkrétní úspěchy můžete vidět na stránkách naší školy.

Jaké pořádáte mimoškolní aktivity?

Pořádáme seznamovací kurz pro první ročníky, je možnost se zúčastnit lyžařského kurzu nebo cyklo - vodáckého kurzu.

Kam se jezdí na hory a ve kterém ročníku?

Na hory jezdíme převážně na Lipno a zúčastnit se můžete, ve kterém ročníku si vyberete.

Jak u vás probíhá distanční výuka?

Distančně vyučujeme přes internetovou komunikační platformu Microsoft Teams. Výuka se odehrává podle rozvrhu s minimální 50% účastí online, zbytek je příprava a plnění zaslaných úkolů.

 

2. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Termín pro přijímací řízení - školní rok 2021/2022

1. března 2021 - odevzdání přihlášek

12. dubna 2021 - 1. řádný termín přijímacích zkoušek

13. dubna 2021 - 2. řádný termín přijímacích zkoušek

12. a 13. května 2021 - 1. a 2. náhradní termín

Dokdy se musí odevzdat přihlášky na SŠ?

Do 1. března 2021.

Kde získám přihlášku ke studiu?

Přihlášku vydá ZŠ (pokud je žákem ZŠ) nebo si ji stáhnou z webových stránek SŠ.

Musím dělat přijímací zkoušky na maturitní obor?

Do 1. března 2021 je třeba odevzdat přihlášky na SŠ. Pro školní rok 2021/2022 může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek v případě, že bude předpokládaný počet uchazečů o studium v daném oboru nižší, než ředitelem vyhlášený počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání v tomto oboru, a to do 8. března 2021. O možném nekonání přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni do 19. března 2021 a tato informace bude vyvěšena na webových stránkách školy.

Musím doložit k přihlášce lékařské potvrzení?

U učebních a maturitních oborů vyžadujeme lékařské potvrzení (z důvodu odborné praxe).

Pouze u nástavbového studia nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Kdy se konají na vaší škole přijímací zkoušky?
Termíny jsou dané ministerstvem. Žáci, kteří se hlásí do čtyřletých oborů, budou centrálně zadávané přijímací zkoušky skládat 12. a 13. dubna 2021. Žáci mohou skládat zkoušky v obou termínech, pokud podají přihlášku na dvě střední školy nebo dva studijní obory na jedné střední škole, započítává se vždy lepší výsledek. Náhradní termín pro všechny obory je 12. května a 13. května 2021.

Za co je možné získat navíc body pro přijetí?
Kritéria přijímacího řízení najdete na stránkách naší školy v rubrice PRO UCHAZEČE. Body získají žáci v přijímacím řízení za prospěch v 1. pololetí posledního ukončeného ročníku na ZŠ.

Z čeho se budou skládat přijímací zkoušky?
Všichni uchazeči budou skládat jednotné zkoušky z českého jazyka a z matematiky.

Na kolik středních škol se mohu v 1. kole přihlásit?
Stále platí možnost podat v rámci prvního kola přihlášky na dvě střední školy nebo dva různé studijní obory vzdělávání v rámci jedné střední školy.

Jak budou dělat přijímačky ti, kteří mají zdravotní problémy?
Žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním musí k přihlášce doložit posudek školského poradenského zařízení. Na základě jejich doporučení jim ředitel školy umožní použití podpůrných pomůcek nebo prodloužení času potřebného na vypracování testů.

Když můžu dělat přijímačky dvakrát, to se můžu rozhodnout, ve které škole je budu psát jako první?
Na přihlášce žák vyplní bez ohledu na preference dvě školy (popř. dva obory téže školy). Na první přijímací zkoušku je pozván první školou, druhou zkoušku bude psát ve škole, která byla na druhém místě. Pokud si vybral dva obory téže školy, tak píše přijímací zkoušku dvakrát na shodné škole.

Co mám dělat, když nebudu přijat ke studiu?
Pokud uchazeč nebude přijat, doporučíme mu, aby si podal odvolání. Také mu můžeme nabídnout jiný obor na naší škole.

Jak se dozvím výsledky JPZ (jednotné přijímací zkoušky)?

Výsledky JPZ budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.ssrs.cz)

- učební obory ve středu 22. dubna 2021

- maturitní obory a nástavbové studium ve středu 28. dubna 2021