Jídelní lístek edookit

Školská rada

Oznámení voleb do ŠR na období 2024 - 2027

na období 2021 - 2024

Na základě § 167 školského zákona a usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0868/22/2005/RK ze dne 21. 6. 2005 byly uskutečněny volby a s účinností od 1. 1. 2006 se zřizuje školská rada se stanoveným počtem členů:

  1. Mgr. Olga Honsová –  člen ŠR, e-mail: honsova.olga@gymsosmb.cz
  2. Mgr. Alena Žáková – člen ŠR, e-mail: alcaz@seznam.cz

Zástupci zřizovatele jmenovaní radou Kraje Vysočina.

 

  1. Vladimír Dvořák – člen ŠR, e-mail: vladimirdvorak23@gmail.com
  2. Blanka Mácová – člen ŠR, e-mail: macovab@seznam.cz

Zástupci zvoleni zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků.

 

  1. Mgr. Emilie Řiháčková – předseda ŠR, e-mail: rihackova@ssrs.cz
  2. Stanislav Plaček – člen ŠR, e-mail: placek@ssrs.cz

Zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy.

Činnost školské rady:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.