Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Školská rada

na období 2018 - 2021

Na základě § 167 školského zákona a usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0868/22/2005/RK ze dne 21. 6. 2005 byly uskutečněny volby a s účinností od 1. 1. 2006 se zřizuje školská rada se stanoveným počtem členů:

  1. Ing. Luboš Strejček –  1. 7. 2020 odstoupil z funkce člena ŠR
  2. Mgr. Alena Žáková – člen ŠR, e-mail: alcaz@seznam.cz

Zástupci zřizovatele jmenovaní radou Kraje Vysočina.

 

  1. Pavel Ondrák – člen ŠR, e-mail: pavelondrak@email.cz
  2. Jaroslav Tejral – člen ŠR, e-mail: tejraljar@seznam.cz

Zástupci zvoleni zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků.

 

  1. Mgr. Emilie Řiháčková – člen ŠR, e-mail: rihackova@ssrs.cz
  2. Stanislav Plaček – člen ŠR, e-mail: placek@ssrs.cz

Zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy.

Činnost školské rady:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Zápisy školské rady