Jídelní lístek edookit Studijní materiály

SRPŠ

Pozvánka na členskou schůzi

Spolek rodičů a přátel školy při Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice

STANOVY SPOLKU

 

I. Základní ustanovení

 1. Název spolku je: „Spolek rodičů a přátel školy při Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice“ (dále jen SRPŠ nebo spolek).
 2. Sídlo SRPŠ je vedeno na adrese Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice.
 3. SRPŠ je dobrovolným a samosprávným svazkem fyzických a právnických osob, vedených společným zájmem o výchovu dětí a mládeže a o práci Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice.
 4. Původní sdružení bylo registrováno dne 10. 12. 1997 za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínek pro jejich uplatnění v životě společnosti. Spolek je pokračovatelem dřívějšího Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice a působí především:
 • ke správné výchově dětí v rodině a společnosti,
 • na členy a veřejnost při zajišťování výchovných a vzdělávacích cílů školy a jejích úkolů,
 • na dobrovolnou pomoc svých členů při zajišťování výchovné, vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti, rozvoj přátelských vztahů mezi členy a jinými organizacemi, zlepšování životního prostředí ve škole a okolí. Dále působí na své členy v oblasti dobrovolné materiální a finanční pomoci škole, kdy v rámci své činnosti má oprávnění přispívat či darovat,
 • řeší spolu s vedením školy náměty a připomínky, včetně stížností rodičů, občanů a podílí se na jejich vyřizování,
 • spolek je oprávněn přijímat dary a příspěvky na činnost od svých členů ale i nečlenů. Prostředky je spolek oprávněn získávat vedle hlavní činnosti i svou vedlejší hospodářskou činností, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku. Zisk z této činnosti může spolek použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.
 1. SRPŠ je samostatnou právnickou osobou a provozuje svoji činnost samostatně a na vlastní odpovědnost a na vlastní účet. Do veřejného spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně byl zapsán k 1. 1. 2014 pod sp. zn. L 1772.

 

II. Účel a cíle spolku

 1. Základním posláním a účelem SRPŠ je výchova a podpora svých členů při zajišťování výchovných a vzdělávacích cílů školy, materiální a finanční podpora výchovné, vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti ve škole.
 2. K naplnění stanoveného účelu má SRPŠ tyto cíle:
 • spolupracovat při vzdělávání a výchově dětí a mládeže, při všestranném rozvoji jejich osobnosti a při vytváření podmínek pro jejich plné uplatnění v životě společnosti,
 • vytvářet materiální a organizační podmínky pro vzdělávací cíle školy,
 • působit na rodiče ke správné výchově dětí v rodině,
 • seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy,
 • seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování,
 • vést své členy a ostatní účastníky k řádnému dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti výchovy, vzdělávání a všestranného rozvoje osobnosti,
 • hájit zájmy svých členů a zájmů školy a tím účelem spolupracovat s orgány veřejné správy, zejména obcí a dalšími zainteresovanými orgány, organizacemi a svazy, popř. i jednotlivci,
 • dbát na dodržování právních a společenských norem v oblasti celkové činnosti spolku,
 • svojí činností napomáhat k rozvoji veřejného života, kultury, vzdělávání, zdraví apod., a to zejména formou veřejně prospěšných prací, školení, výuky, brigád, organizační a osvětovou činností.

 

III. Členství ve spolku

 1. Členem SRPŠ se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SRPŠ a programem spolku a projeví vůli stát se členem.
 2. Členství žáků a jejich rodičů vzniká zaplacením členského příspěvku za rodinu a se zahájením každého školního roku se obnovuje.
 3. SRPŠ vede neveřejný seznam členů. Seznam je přístupný členům SRPŠ v jeho sídle. Zápisy, výmazy a změny údajů v seznamu členů provádí správce seznamu členů.
 4. Při rozhodování orgánů SRPŠ, včetně voleb, má každý člen jeden hlas, bez ohledu na výši poskytnutých prostředků na činnost spolku.
 5. Každý člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit a být volen předsedou spolku,
  3. vznášet připomínky a stížnosti týkající se činnosti spolku kterémukoliv jeho orgánu a být o jejich vyřízení informován,
  4. předkládat návrhy a podněty orgánům spolku,
  5. poskytnout SRPŠ dar buď majetkové věcné povahy, nebo finanční dar podle své vůle a možností. Spolek se zavazuje, že v takovém případě bez souhlasu člena nebude zveřejňovat dárce. Příspěvky, či dary, které nebudou v průběhu školního roku použity, zůstávají v majetku SRPŠ a mohou být použity kdykoliv v dalších obdobích.
 6. Člen spolku má povinnost:
  1. každoročně po zahájení školního roku zaplatit členský příspěvek. O jeho výši rozhoduje členská schůze. Pokud mají rodiče ve škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou,
  2. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  3. hájit zájmy spolku, nepoškozovat dobré jméno spolku,
  4. aktivně se podílet na činnosti spolku a řídit se základními zásadami, na nichž spolek spočívá.
 7. Členství v SRPŠ zaniká:
  1. smrtí člena,
  2. vystoupením člena, kdy každý člen může ze SRPŠ vystoupit kdykoliv bez uvedení důvodu na vlastní písemnou žádost,
  3. vyloučením – vyloučit člena lze při závažném porušení povinností vyplývajících z členství a který ani v dostatečně přiměřené době od upozornění nezjednal nápravu. Návrh na vyloučení člena může podat členská schůze na návrh kteréhokoliv člena spolku,
  4. zánikem spolku.

 

IV. Orgány spolku

Organizační strukturu SRPŠ tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. předseda.

 

V. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem SRPŠ je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí předsedu a odvolává jej,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející období,
  4. schvaluje plány a rozpočet spolku na příští období,
  5. rozhoduje o vyloučení členů,
  6. rozhoduje o výši členských příspěvků na daný školní rok,
  7. rozhoduje o přeměně spolku nebo o jeho zániku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi rovněž tehdy, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů spolku.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, mají-li dvě třetiny všech tříd školy přítomného alespoň jednoho zástupce z řad členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.
 6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze je pořízen zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

VI. Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen.
 2. Předseda je volen členskou schůzí a ujímá se funkce den následující po dni volby.
 3. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. V. odst. 3. těchto stanov a připravovat podklady k jejímu řádnému průběhu,
  2. vést řádně agendu spolku,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  4. jedenkrát ročně předložit dvěma členům spolku, které odhlasuje členská schůze, ke kontrole agendu a pokladnu spolku,
  5. vytvářet zázemí pro výkon činnosti SRPŠ.

 

VII. Majetek spolku a zásady hospodaření

 1. Zdroje majetku SRPŠ:
  1. členské příspěvky členů,
  2. dotace a dary od fyzických a právnických osob a jiné příjmy,
  3. příjmy vyplývající z hlavní i vedlejší činnosti a výnosy spolku,
  4. majetek převedený do vlastnictví SRPŠ jeho členem nebo nabytý úplatným převodem pro účely podpory a činnosti spolku,
  5. majetek sdružení, který tvoří věci, k nimž má spolek právo vlastnické a dále majetková práva nabytá spolkem.
 1. Hospodaření je zabezpečováno dle zákona na vlastní účet SRPŠ.
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro činnost spolku, včetně jeho správy.
 3. SRPŠ může vyhlásit odměny pro své členy.
 4. SRPŠ může přijímat osoby do pracovního poměru k zajištění úkolů, které nemůže zabezpečit pomocí svých členů. Z tohoto poměru těmto osobám plyne nárok na odměnu.
 5. Zprávu o hospodaření SRPŠ schvaluje členská schůze.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá rozhodnutí SRPŠ nabývají platnosti ke dni jejich přijetí příslušným orgánem.
 2. S členstvím v SRPŠ vyjadřuje člen souhlas, aby spolek evidoval a používal jeho údaje v nezbytném rozsahu, a to pouze pro potřeby SRPŠ.
 3. Spolek je zřízen na dobu neurčitou. SRPŠ zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě usnesení členské schůze,
  2. pravomocným rozhodnutím vyšší moci a jeho rozpuštěním.
 4. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně předán škole.
 5. Není-li ve stanovách stanoveno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z členství v SRPŠ, jakož i organizace a fungování SRPŠ příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 6. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.
 7. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 21. 4. 2016.

 

Ing. Jana Kacetlová, předseda SRPŠ

Stáhnout v PDF