Jídelní lístek edookit

Podatelna

Podatelna Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice,

příspěvkové organizace

Adresa podatelny:

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

Provozní doba pro veřejnost:

· Pondělí: 8:00 - 13:00
· Úterý: 8:00 - 13:00
· Středa: 8:00 - 13:00
· Čtvrtek: 8:00 - 13:00
· Pátek: 8:00 - 13:00
 
ID datové schránky: y2strsy

Adresa elektronické podatelny: e-podatelna@ssrs.cz

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu školy e-podatelna@ssrs.cz – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Elektronické dokumenty se přijímají v zákonných výstupních formátech:

 • Výstupním datovým formátem pro statické textové dokumenty a kombinované statické textové a obrázkové dokumenty je PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader).
 • Výstupním datovým formátem pro statické obrazové dokumenty je PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF.
 • Výstupní datovým formátem dynamických obrazových dokumentů je MPEG-2, MPEG-1, GIF.
 • Výstupním datovým formátem zvukových dokumentů je MPEG-1 a MPEG-2 audio layer II a III, WAW, PCM.
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF/A. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
 • Dokument MS word (.doc, .docx).
 • Dokument MS excel (.xls, .xlsx).

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je nejpozději první pracovní den následující po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li škola schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, škola dále dokument nezpracovává

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit podání v elektronické podobě

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem