Jídelní lístek edookit

Školní parlament

Je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Parlamentu školy se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Parlament školy předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Parlament školy je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Stanovy

 1. Školní parlament je orgánem žáků.
 2. Umožňuje vznášet vhodnou formou dotazy a připomínky, které vyjdou z potřeb spolužáků.
 3. Umožňuje přicházet s náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy.
 4. Umožňuje diskutovat na schůzkách s vedením školy v atmosféře důvěry a spolupráce.
 5. Umožňuje podílet se na realizaci nalezených řešení.
 6. Podílí se na posílení vzájemné důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem.

Cíl práce

 1. Vytvořit informační most mezi žáky a pedagogy, žáky a vedením školy.
 2. Vytvářet zpětnou vazbu pro pedagogy a vedení školy.
 3. Podporovat dodržování školního řádu.

Volby do parlamentu

 1. Školní parlament je volen na jeden školní rok.
 2. Zástupci do parlamentu mohou být voleni opakovaně.
 3. Z každé třídy je volen jeden člen a jeden náhradník.
 4. Členem jsou žáci, které si třídní kolektiv vybere.
 5. Třídní kolektiv členy volí v úzké spolupráci s třídním učitelem ve prospěch třídy.
 6. Třída, která si své zástupce nezvolí do stanoveného data, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

Činnost školního parlamentu

 1. Zasedání jsou pravidelně jedenkrát měsíčně (jinak dle potřeby).
 2. Členové se aktivně podílejí na organizaci kulturních nebo sportovních akcí školy.
 3. Vznáší vlastní návrhy na aktivity, které vzešly od spolužáků a byly prodiskutovány na třídnických hodinách.
 4. O rozhodnutí se hlasuje, hlasování je pravomocné při účasti nadpoloviční většiny členů.
 5. Členové informují na třídnických hodinách o výsledcích jednání.
 6. Informace  z jednání budou umísťovány na vyhrazené nástěnce školy.
 7. Zástupci parlamentu úzce spolupracují s třídními učiteli.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy školního parlamentu jsou vyvěšeny na viditelném místě ve škole.
 2. Učitelé budou zvolené žáky v jejich činnosti podporovat a vytvářet partnerské prostředí v komunikaci.
 3. Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí.
 4. Tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky školy.
 5. Řád parlamentu byl schválen členy ŠP a vedením školy.

Členové Školního parlamentu ve šk. roce 2023/2024