Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Režim školy od 1. září 2021

Od 1. září 2021 budou platit tyto podmínky provozu Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice v souvislosti s nákazou covid-19 tak. Vycházejí ze souboru doporučení, jež aktuálně vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

 

 

1. Testování žáků

Uskuteční se hned po příchodu do školy/na domov mládeže za dozoru pedagogů/vychovatelů ve třech termínech: 1., 6. a 9. září. Testovat se bude neinvazivními antigenními testy.

Testovat se nemusejí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Všechny tyto možnosti musí žák náležitě prokázat nějakým úředním záznamem už při vstupu do školy/domova mládeže před školním testováním.

 

2. Školní jídelna

Žáci budou vstupovat s umytýma rukama v menších skupinách, budou dodržovat rozestupy, u stolu bude sedět maximálně 6 osob. Víc osob, než bude počet míst u stolu, nebude do jídelny vpuštěno. Veškeré pokrmy budou vydávat kuchařky, které budou mít nasazený respirátor.

 

3. Zásady hygieny a protiepidemická pravidla, která platí pro zaměstnance školy, žáky, jejich zákonné zástupce a cizí osoby při vstupu do veškerých prostor školy

a) Ihned, jak je to možné, si po příchodu do budovy důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovače po dobu 20 až 30 sekund. Ruce vydezinfikovat. Dodržovat hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

b) Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách si zakrýt dýchací cesty respirátorem FFP2.

c) Ten, kdo vykazuje infekční onemocnění, nesmí vstoupit do budov školy.

d) Kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten rovnou vyhodit do odpadkového koše a následně si umýt ruce. Vyprazdňování košů bude prováděno dle možností minimálně jednou denně.

e) Během vyučování efektivně a důkladně větrat jak v učebnách, tak ve společných prostorách včetně šaten.

f) Bude kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které využívá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla…), a to několikrát denně.

g) Bude se věnovat zvýšená pozornost příznakům infekčního onemocnění u jednotlivých žáků (jako je např. ztráta chuti a čichu, zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem…).

h) Do školy budou vpouštěny cizí osoby jen v opodstatněných a naprosto nezbytných případech.

 

4. Když se zjistí příznaky infekčního onemocnění u žáka

Škola nemá dle ministerstva povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění covid-19. Platí však výše uvedené, že je vhodné si ve zvýšené míře všímat příznaků této nákazy. Jakmile se u některého žáka objeví, platí následující postup:

a) Příznaky jsou patrné už při příchodu žáka do školy – v tom případě není vpuštěn do školní budovy. V případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

b) Příznaky jsou patrné už při příchodu žáka a není přítomen jeho zákonný zástupce – v tom případě je neprodleně informován zákonný zástupce žáka, kterému je sděleno, aby si žáka bezodkladně vyzvedl ze školy. Pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.

c) Žák si okamžitě nasadí respirátor a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti bez přístupu ostatních přítomných osob ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka, aby si jej vyzvedl v nejkratším možném čase.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

 

5. Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Škola je v kontaktu s hygieniky, kteří situaci prověří dle svých pravidel. Škole sdělí pokyny, jak postupovat dál. Škola následně o výskytu onemocnění informuje žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků i svého zřizovatele. Pokud je to nezbytné, upraví se provoz a způsob vzdělávání.

 

 

                                                                             V Moravských Budějovicích 30. 8. 2021

                                                                             Ing. Tomáš Dolejský

                                                                             ředitel školy