Jídelní lístek edookit Studijní materiály

Žákovský parlament

Žákovský parlament

 

Stanovy

1. Žákovský parlament je orgánem žáků.
2. Umožňuje vznášet vhodnou formou dotazy a připomínky, které vyjdou z potřeb spolužáků.
3. Umožňuje přicházet s náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy.
4. Umožňuje diskutovat na schůzkách s vedením školy v atmosféře důvěry a spolupráce.
5. Umožňuje podílet se na realizaci nalezených řešení.
6. Podílí se na posílení vzájemné důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem.

 

Cíl práce

1. Vytvořit informační most mezi žáky a pedagogy, žáky a vedením školy.
2. Vytvářet zpětnou vazbu pro pedagogy a vedení školy.
3. Podporovat dodržování školního řádu.

 

Volby do parlamentu

1. Žákovský parlament je volen na jeden školní rok.
2. Zástupci do parlamentu mohou být voleni opakovaně.
3. Z každé třídy je volen jeden zástupce a jeden náhradník.
4. Zástupce volí třídní kolektiv v úzké spolupráci s třídním učitelem.
5. Třída, která si své zástupce nezvolí do stanoveného data, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

 

Činnost žákovského parlamentu

1. Zasedání jsou pravidelně jedenkrát měsíčně (jinak dle potřeby).
2. Členové se aktivně podílejí na organizaci kulturních nebo sportovních akcí školy.
3. Vznáší vlastní návrhy na aktivity, které vzešly od spolužáků a byly prodiskutovány na třídnických hodinách.
4. O rozhodnutí se hlasuje, hlasování je pravomocné při účasti nadpoloviční většiny členů.
5. Členové informují na třídnických hodinách o výsledcích jednání.
6. Informace z jednání budou umísťovány na vyhrazené nástěnce a na webových stránkách školy.
7. Zástupci parlamentu úzce spolupracují s třídními učiteli.

 

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy žákovského parlamentu jsou vyvěšeny na viditelném místě ve škole.
2. Učitelé budou zvolené žáky v jejich činnosti podporovat a vytvářet partnerské prostředí v komunikaci.
3. Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí.
4. Tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky školy.
5. Řád parlamentu byl schválen členy ŽP a vedením školy.

Zástupci tříd 2020/2021

KČ1 Vejtasová Sandra ,Hájek Roman
OP1 Kido Adrian, Svoboda Filip
OZSA1 Vít Tomáš, Svořáček Tomáš
EOŠ1 Ševeček Ondřej, Sysel Jakub
MSMI1 Procházka Filip, Holík Marek
OP2 Svoboda Josef, Stručovský Roman
OZS2 Navrátil Tomáš, Širůček Martin
KČA2 Novotná Nikol, Balogová Claudie
EOŠI2 Balík Jan, Provazník Petr
AOŠ3 Střechová Lucie, Bazala Jan
EOKI3 David Jakub, Ferda Patrik
KČZ3 Bláhová Lucie, Čiernik Denis
OZS3 Vyplašil Miroslav, Křivan Štěpán
MS3 Stehlík Horymír, Procházka Ondřej
MS4 Rouš Daniel, Čermák Vojtěch